Έκθεση Τέχνης “Earth Day”

ART EXHIBITION (1)

ΈΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ

EARTH DAY

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε ζήσει από κοντά πάμπολλα γεγονότα, τα περισσότερα τραγικά, που έχουν σχέση με τον πλανήτη που ζούμε, την γη και το περιβάλλον!!! Πυρηνικές δοκιμές, υπέργειες και υποθαλάσσιες, εργοστασιακά απόβλητα σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες και δηλητηριώδη αέρια σε μια ασφυκτική ατμόσφαιρα!!! Καταστροφικές πυρκαγιές, αποψίλωση δασών για εμπορικούς λόγους, μόλυνση εδάφους και υπεδάφους από την αλόγιστη εναπόθεση απορριμμάτων και του υδροφόρου ορίζοντα και των θαλασσών από λήμματα!!! Η γη μας, ο πλανήτης μας, έχει ανάγκη από περισσή φροντίδα!!! Η συνέχιση της “κακοποίησής” του, θα οδηγήσει κάποια στιγμή στον θάνατό του!!! Έχει θεσπιστεί να γιορτάζουμε παγκοσμίως την “Ημέρα της Γης”, σαν ύστατη προσπάθεια σωτηρίας και υπό το βάρος της αλόγιστης καταστροφής και εκμετάλλευσής του!!! Όμως πρέπον θα ήταν, κάθε ημέρα να γιορτάζεται σαν Ημέρα της Γης, σαν ένδειξη ευγνωμοσύνης προς αυτόν τον υπέροχο γαλαζοπράσινο πλανήτη, όπως φαίνεται από το διάστημα, που έχει κρατήσει στην αγκαλιά του τον άνθρωπο, τα φυτά, τα ζώα και κάθε δημιούργημα πάνω του!!! Στην ομαδική έκθεση, λοιπόν, με τίτλο “EARTH DAY”, που θα γίνει στην MegArt Gallery και θα διαρκέσει από 20/3/24 έως 3/4/24, καλούνται οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες να παρουσιάσουν έργα με θέματα που αφορούν τον πλανήτη μας, τα πλάσματά του και όσα έχουν σχέση με τους βλαπτικούς παράγοντες και τις προσπάθειες για επανόρθωση!!! Μέσα από τα εκτιθέμενα έργα το φιλότεχνο κοινό θα ανακαλύψει όλα όσα τον προβληματίζουν σχετικά με την γη μας και τις πιθανές λύσεις τους!!! Γιατί η γη είναι το σπιτικό όλων μας και χωρίς φροντίδα θα χαθεί!!!

ART EXHIBITION

EARTH DAY


In the last decades we have witnessed many events, most of them tragic, related to the planet we live on, the earth and the environment!!! Nuclear tests, above and below ground, factory waste in rivers, lakes and seas and poisonous gases in a suffocating atmosphere!!! Catastrophic fires, deforestation for commercial purposes, soil and subsoil contamination from the indiscriminate dumping of waste and the aquifer and seas from waste dumping!!!! Our earth, our planet, needs more care!!!! The continuation of its “abuse” will eventually lead to its death!!!! It has been established to celebrate worldwide the “Earth Day”, as a last effort of salvation and under the burden of its thoughtless destruction and exploitation!!!! However, it would be appropriate that every day be celebrated as Earth Day, as a sign of gratitude to this wonderful blue-green planet, as seen from space, which has held in its arms man, plants, animals and every creature on it!!! In the group exhibition, therefore, entitled “EARTH DAY”, which will take place at MegArt Gallery and will run from 20/3/24 to 3/4/24, the participating artists are invited to present works with themes concerning our planet, its creatures and everything related to the harmful factors and efforts for remediation!!! Through the exhibited works, the art loving public will discover everything that concerns them about our earth and their possible solutions!!!! Because the earth is the home of all of us and without care it will be lost!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *